Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Roman Káčerek, se sídlem Voříškova 1/397, 623 00 Brno-Kohoutovice, zapsán v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu města Brna pod ev.č. 370200-825536173, vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
 2. VOP se vztahují na právní vztahy mezi Smluvními stranami založené Smlouvou o vytvoření díla (dále jen „Smlouva“).
 3. Výrazem „dílo“ se rozumí vytvoření prezentace dle podrobné specifikace předmětu plnění sjednané ve Smlouvě.

II. Smluvní strany

 1. Zhotovitel: Roman Káčerek, se sídlem Voříškova 1/397, 623 00 Brno-Kohoutovice, zapsán v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu města Brna pod ev.č. 370200-825536173
 2. Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která po seznámení se s těmito VOP uzavře se Zhotovitelem Smlouvu.

III. Pojmy

 1. Internetová prezentace – je podmnožinou pojmu internetové stránky, které jsou pojmem obecným. Internetová prezentace slouží k propagaci firmy, instituce,produktů nebo služeb na internetu.
 2. E-shop – nejrozšířenější označení pro internetový obchod. Internetový obchod je označení pro B2B nebo B2C aplikace, které fungují v prostředí internetu. Tyto aplikace jsou primárně zaměřeny na prodej nebo nákup.
 3. Wireframe – (drátěný model nebo se také v poslední době začíná používat pojem skica webu) se v oblasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled nového řešení. Jde o návrh definující funkci a obsah stránek webu, pro lepší pochopení. Wireframe definuje rozmístění funkčních prvků na stránce. Nejedná se v žádném případě o grafický návrh, neobsahuje obrázky a je tvořen pouze pomocí čar a textu. Nedoporučuje se ani použití barev, až na výjimky, které je potřeba odlišit.
 4. Grafický návrh díla – grafický návrh zahrnuje vizuální podobu stránek díla. Typicky obsahuje jednak tzv. globální šablony, tj. prvky společné více stránkám (záhlaví, zápatí, menu, vyhledávací pole, důležité odkazy), dále pak lokální šablony, specifikující vizuální podobu konkrétní stránky (formulářové prvky, formátování textů, seznamy, tabulky).
 5. Logo (logotyp) – je písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky apod. Obvykle je použitý charakteristický řez (font) písma (často výtvarně upravený, aby se odlišil a též proto, že neupravené logotypy, tvořené pouze prostým textem, nejsou předmětem copyrightu). Pokud je logotyp důsledně používán (ve spojení s dalšími propagačními prvky), může se stát důležitou součástí propagačního stylu firmy, tzv. Corporate identity.
 6. Logomanuál / Corporate Identity (firemní identita) – Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování. Pod firemní styl spadá i jednotný vizuální styl, tj. graficky zpracovaná vizuální tvář firmy: v první řadě logotyp, dále firemní barvy, uniformy, také třeba letáčky, vizitky, potisky textilií či automobilů a jiné propagační tiskoviny, dále webové stránky, reklamní hesla a postupy atd. Jeho využívání definuje grafickým manuálem („logomanuálem“).
 7. XHTML – zkratka XHTML znamená Extensible Hypertext Markup Language, tedy rozšiřitelný značkovací jazyk, který slouží pro vytváření hypertextových dokumentů (webových stránek) v prostředí WWW. XHTML je v současnosti nejpoužívanější značkovací jazyk pro webové aplikace a je nástupcem již zastaralého HTML.
 8. CSS kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.
 9. Internetový prohlížeč – software, který umožňuje prohlížení internetových stránek. Umožňuje komunikaci se serverem. Zpracovává přijatý kód ve formátu HTML, XHTML nebo XML, který podle daných standardů zformátuje a zobrazí internetovou stránku. Webhosting – umožňuje pronajmout si místo na serveru, kam se umístí internetová prezentace nebo e-shop a e-mailové schránky tak, aby byly dostupné odkudkoliv z internetu.
 10. Doména (doménové jméno) – jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Doména prvního řádu často prezentuje identifikátor země, např. cz. Domény druhého řádu obyčejně prezentuje název společnosti nebo produktu, např. romankacerek.cz. Domény třetího řádu často představují název samostatné sekce webu.
 11. URL (Unique Resource Locator – jednoznačné určení zdroje) – URL je totéž, co internetová adresa.

IV. Předmět Smlouvy

 1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit dílo v rozsahu, způsobem a v době podle Smlouvy a těchto VOP.
 2. Objednatel se zavazuje vytvořené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je uvedeno ve Smlouvě a VOP.

V. Podklady pro tvorbu

 1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady k tvorbě díla, pokud jsou k dispozici a jsou předmětem tvorby.
 2. Objednatel přebírá plnou právní odpovědnost za soulad dodaných podkladů s právními předpisy, zejména s právními předpisy upravujícími ochranu práv duševního vlastnictví (např. autorská práva, práva k ochranným známkám). Zhotovitel považuje veškeré podklady předané Objednatelem za majetek Objednatele, který je v plném souladu s právem.

VI. Grafický návrh

 1. Po podpisu smlouvy oběmi stranami, po předání všech potřebných podkladů Objednatelem a po zaplacení 1. platby ve smyslu článku X. bod 1. těchto VOP a Smlouvy, vytvoří Zhotovitel grafický návrh, pokud je vytvoření grafického návrhu mezi Smluvními stranami sjednáno Smlouvou.
 2. Grafický návrh Zhotovitel s Objednatelem konzultuje. Během konzultací Objednatel navrhuje způsob úpravy grafického návrhu.
 3. Konečná podoba grafického návrhu bude odsouhlasena Objednatelem písemnou formou (za písemnou formu se v tomto případě považuje i e-mail zaslaný na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě) a bude tvořit dodatek Smlouvy.

VII. Termín plnění

 1. Práce na provádění díla bude zahájena bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy oběmi stranami, po dodání všech podkladů potřebných pro provedení díla a po zaplacení 1. platby ve smyslu článku X. bod 1. těchto VOP a Smlouvy.
 2. Dílo bude provedeno a předáno do termínu plnění stanoveném Smlouvou.
 3. Dodržení termínu plnění díla je závislé na součinnosti ze strany Objednatele, zejména na řádném předání všech podkladů potřebných pro provedení díla v termínu stanoveném Smlouvou, odsouhlasení grafického návrhu, pokud bylo vytvoření grafického návrhu ve Smlouvě sjednáno, a na uhrazení plateb Objednatelem v termínech stanovených Smlouvou.
 4. Jestliže Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednatel v prodlení s placením některé platby ve smyslu článku X. bod 1. těchto VOP a Smlouvy, termín plnění stanovený Smlouvou se automaticky prodlužuje o dobu neposkytnutí součinnosti, nebo o dobu prodlení s placením, a po tuto dobu není Zhotovitel s plněním díla v prodlení.
 5. Zhotovitel je oprávněn Objednatele písemně vyzvat k poskytnutí součinnosti či k uhrazení plateb (za písemnou formu se v tomto případě považuje i e-mail). Ve výzvě Zhotovitel upozorní Objednatele na automatické prodloužení termínu plnění dle bodu 4. tohoto článku.

VIII. Předání a převzetí díla

 1. Zhotovitel je povinen dílo vytvořené dle Smlouvy Objednateli předat a Objednatel je povinen vytvořené dílo od Zhotovitele převzít.
 2. Předání díla bude Zhotovitelem provedeno přesunutím internetové prezentace (pokud je předmětem tvorby) na doménu (URL) uvedenou ve Smlouvě. O předání díla Zhotovitel vyrozumí Objednatele zasláním e-mailu. E-mail bude obsahovat zejména vyrozumění o spuštění internetové prezentace a přístupové údaje (administrace, e-maily). V případě, že je předmětem tvorby grafické zpracování či zpracování tiskovin, probíhá předání díla zasláním zdrojových souborů (ve formátu ZIP) Objednateli e-mailem, příp. předání zdrojových souborů formou služeb typu FTP, www.uschovna.cz, www.dropbox.com atp.
 3. Pokud je předmětem tvorby Grafický návrh webu, e-shopu či aplikace (dále jen „Webdesign“), obdrží Objednatel od Zhotovitele následující zdrojová data, která budou předána prostřednictvím služby Dropbox.com či zasláním na e-mail Objednatele:
  1. náhledové PNG/JPG obrázky ve velikosti 1:1
  2. paletu použitých barev ve formátu *.ACO kompatibilní s programy Adobe Photoshop
  3. všechna užitá písma
  4. zdrojové soubory jsou dodány ve formátu *.PSB (kompatibilní s programy Adobe Photoshop) v systematicky pojmenovaných a přehledných pracovních plochách.
  5. součástí souborů je i specifický Grid system, ve kterém je návrh tvořen (12 sloupcový layout pro desktop, rozlišení 1440px a více, 4 sloupcový pro mobilní verzi s rozlišením 360px a sloupcový layout pro tablet verzi s rozlišením 768px)
  6. ikony a symboly ve formátech EPS, FONT, PNG, PSD, SVG
 4. Objednatel na základě e-mailu, který od Zhotovitele obdrží, potvrdí předání a převzetí celého díla, případně vytkne Zhotoviteli vady a nedodělky zjištěné při přebírání díla. Zhotovitel se ke zjištěným vadám a nedodělkům vyjádří a uvede způsob a termín jejich odstranění.
 5. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvod odmítnutí.
 6. Objednatel je povinen dílo převzít i před termínem plnění stanoveným ve Smlouvě v případě, že je dílo provedeno řádně a má vlastnosti sjednané ve Smlouvě.
 7. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že má dílo vady a nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Pokud dílo vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a ani významnějším způsobem neztěžují užívání díla, je Objednatel dílo povinen převzít.
 8. V případě, že Objednatel nepotvrdí předání a převzetí díla, nebo převzetí díla odmítne, považuje se dílo za řádně provedené a předané i bez tohoto potvrzení, jestliže má vlastnosti sjednané ve Smlouvě a bylo provedeno řádně a bez vad a nedodělků.

IX. Cena za dílo

 1. Cena za dílo je stanovená dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.
 2. Vedle ceny za dílo mohou být Smluvními stranami ve Smlouvě sjednány další poplatky za aktualizace systému, webhosting, doménu či pravidelnou správu.

X. Způsob úhrady ceny díla

 1. Na jednotlivé platby budou Zhotovitelem vystaveny faktury v podobě daňových dokladů, které budou Objednateli zaslány v elektronické podobě. Objednatel se zavazuje ve lhůtě stanovené na dané faktuře uhradit platbu na účet Zhotovitele.

XI. Práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích Zhotoviteli ze Smlouvy a těchto VOP.
 2. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady díla v dohodnutém termínu.
 3. Objednatel je povinen vytvořit Zhotoviteli podmínky potřebné pro řádné a včasné splnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy a těchto VOP, na nichž je závislé řádné a včasné ukončení díla.
 4. Zhotovitel je oprávněn za účelem vlastní propagace, zejména reklamou umístěnou do prostředí sítě internet, prezentovat skutečnost, že vytvořil pro Objednatele dílo s uvedením účelu díla.
 5. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla v důsledku jejího vztahu ke straně druhé, založeného Smlouvou, tyto skutečnosti nevyužít pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám.

XII. Odpovědnost Zhotovitele za vady

 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a těmito VOP a to po dobu 12 měsíců ode dne jeho převzetí.
 2. Záruka se nevztahuje na grafický návrh a XHTML.
 3. Vady zjištěné po předání a převzetí je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele e-mailovou formou. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a uplatnit způsob vyřízení reklamace – buď opravou, slevou z ceny díla nebo odstoupením od smlouvy.
 4. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
 5. Zhotovitel nenese odpovědnost za služby poskytované Objednateli třetí stranou, především za funkční webhostingové služby, správu doménového jména, případně sofware třetích osob, zejména internetových prohlížečů.
 6. Vizuální podoba a funkčnost díla je Zhotovitelem garantována pouze v následujících internetových prohlížečích v jejich dvou posledních vydaných verzích: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera a Safari. Zhotovitel nenese odpovědnost za vizuální podobu a funkčnost díla v jiných než uvedených internetových prohlížečích.
 7. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za vyexpirování domény Objednatele, např. z důvodu neuhrazení plateb Objednatelem.
 8. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené užitím nelicencovaných fotografií či dalších materiálů (např. ilustrací) třetích stran.
 9. V případě zájmu Objednatele o zprostředkování licence k užitým fotografiím či jiným materiálům spadajícím pod autorská práva je Objednatel s touto skutečností Zhotovitelem seznámem, a to před započetím prací či v průběhu tvorby díla a zprostředovaná licence, jakožto i samotné materiály (fotografie či ilustrace) jsou součástí výstupních zdrojových souborů.

XIII. Licence

 1. Objednatel je oprávněn užít dílo způsobem, který vyplývá z povahy každého vytvořeného díla, a sice všemi způsoby, které přicházejí v úvahu podle § 12 a násl. autorského zákona.
 2. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny díla. Do tohoto okamžiku není Objednatel oprávněn dílo ani zčásti užívat či s ním jakkoli nakládat. Nebezpečí škody na díle (tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení) přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla.

XIV. Sankce za porušení smlouvy

 1. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Objednatele s placením některé platby, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 2. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s provedením díla, povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

XV. Trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 2. Od této Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou.
 3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, když je Objednatel v prodlení s placením plateb sjednaných ve Smlouvě, nebo Objednatel neposkytl součinnost potřebnou pro řádné a včasné provedení díla, po dobu delší než 30 dnů.
 4. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Objednatel dílo poskytne bez předchozího výslovného písemného souhlasu Zhotovitele třetí osobě. Pro případ odstoupení od Smlouvy sjednávají Smluvní strany, že již zaplacené platby ceny za dílo propadají ve prospěch Zhotovitele jako náhrada vynaložených nákladů.
 5. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla po dobu delší než 30 dní.
 6. Objednatel ani Zhotovitel nejsou v prodlení v plnění svých povinností, jestliže prodlení bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jako např. válka, přírodní katastrofy, záplavy, oheň, stávky nebo dalšími okolnostmi neodvratitelné a nepředvídatelné povahy, které nastaly v době plnění Smlouvy a které znemožnily splnění povinnosti. O nesplnění povinnosti z důvodu vyšší moci se jsou Smluvní strany povinny neprodleně informovat. O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinnosti Objednatele i Zhotovitele.

XVI. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2020
 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a Občanského soudního řádu, že pro případ řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy je dána pravomoc soudů v místě sídla Zhotovitele.